Aksiyalar sotib olish
 
  « ШАХРИХОН   АВТО  РАВОН » акциядорлик жамиятининг  2016 йил  15 июнь  куни  акциядорларни  навбатдан ташкари  умумий  йигилиши  булиб  утди.  Ушбу  йигилишда  жамият  устав  фондини  30 фоизга   ошириш  йул  билан  чет эл инвеститциясини  жорий этиш тугрисидаги масала куриб чикилган. Ушбу  масалага  асосан  жамият  томонидан  250 580 000 ( икки  юз эллик  миллион  беш  юз  саксон минг ) сумлик   ёпик   шаклида  сотиш  йули  билан  акциялар  чикарилган. Ушбу  акцияларни чет эл  компанияси  яъни « Витком  текстилес  лимитед»  томонидан  сотиб олинган. Бундан ташкари     акциядорлик    жамияти    2017  йил  22 июнь  куни   утказилган акциядорларнинг  умумий йигилишига   берилган   акциядорларни   реестрида  акцияларни олди  сотди  харакати  амалга   оширилган.  Бунда   жамиятнинг  36776 дона   номинал киймати   850 сумдан  жами    31259600 ( уттиз бир миллион  икки  юз  эллик  туккиз   минг  олти  юз) сумлик умумий  акциянинг    3,75   фоизини  2 та юридик шахс акцияларини жисмоний   шахс  томонидан  фондовой   биржа  оркали   белгиланган   нархларда  сотилганлиги  тугрисида маълумот  киритилган.
 
 
 
 
         2015 йил  ва 2016 йилларда  «Шахрихон Авто Равон» акциядорлик жамияти томонидан хеч кандай акциялар сотиб олинмаган. Жамият акциялари сотиб олинганда кайта маълумот тагдим килинади.
 
© 2016. SHAXRIXON - AVTO RAVON. Andijon shahar, Qo`shariq ko`chasi, 5-A uy. Index 171019. E-mail: dwlada@mail.ru